அன்பான செங்குந்தர் குல சொந்தங்களே நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த செய்யார் குறிஞ்சி குகன் திருமண தகவல் மையத்தில் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரில் வந்தோ / தபால் வழி / அல்லது ஆன் லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். தொடர்புக்கு +91 8973932751, 6369998371.
 
 
       
 
Forgot Password?
 
Home Search Registration Download Form Schemes & Payment Options Services Contact Us  
 
New Registration
Personal and Family Details
* Name :
* Gender :
* Date Of Birth :
Age :
Time of Birth :    
Place Of Birth
(Town/District)
:
Nativity
(Town/District)
:
Order of Birth :
* Marital status :
* Mother Tongue :
 
 
* Religion :
* Caste :
Sub Caste :
Father's Name :
Father's Alive :
Father's Job :
Mother's Name :
Mother's Alive :
Mother's Job :
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married  
UnMarried  
Any Others Details
(Acheivements, Likes, Property etc)
:
Physical Attributes
Height :
Weight :
Blood Group :
Physical Status :
 
Complexion :
Body Type :
Habits
Eating Habits :
 
Smoking Habits :      
Drinking Habits :    
Education & Occupation Details
Qualification :
Job :
Place Of Job :
Income Per Month :
Communication Details
Present Address :
Permenant Address :
Own House :
Contact Person :
* Mobile Number:
Phone Number :
Astrology Details
Star :
Raasi/Moon Sign :
Padam :
Laknam :
Gothram :
Dossam :
Horoscope Details
Balance : Dasa    Year(s)    Month(s)    Day(s)
 
 

RASI

 

AMSAM

 
 
Partner Expectation Details
Qualification :
Job :
Job :
Income Per Month :
Preferred Age : To
Diet :

Horoscope Required :
Marital Status :
       
Mother Tongue:
   
Religion :
Caste :
Sub Caste :
Any other Comments :
 
Photo
Upload Photo 1:  
 
Upload Photo 2:  
 
Login Details
* Email ID (Login ID) :
(Eg : xxxxxxx@yyyyy.com)
* Password
 
Scheme Details
* Scheme : View Scheme Details
 
Terms & Conditions  
 
      
 
Support Email : senguntharsmanamaalai@gmail.com